Växter som renar inomhusluften ska testas som en innovativ lösning på framtidens ventilation.
Hur ska ventilationen i lokaler och bostäder bli energisnålare och effektivare? I en ny rapport presenteras 27 innovativa system för framtidens ventilationslösningar.

I rapporten presenteras en kartläggning som visar på olika innovativa lösningar, produkter och koncept som finns inom ventilationsområdet idag. Systemen beskrivs kortfattat i rapporten och omfattar bland annat filterteknik, avfuktning, värmeåtervinning och fläktar.
Även fastighetsägare har intervjuats och gett sin syn på behovet av innovativa ventilationssystem. Klart är att fastighetsägarna prioriterar prestanda och driftsäkerhet och att systemet inte är för utrymmeskrävande. Systemet måste fungera och får inte kräva för mycket underhåll.
Utifrån fastighetsägarnas behov och en bedömning av de olika systemens potential, har 18 projektförslag tagits fram, som nu ska granskas mer kritiskt för att se hur de fungerar i verkligheten. Ett av de mer kontroversiella förslagen är ett system där växter används för att rena inomhusluften.
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler, Belok.
Läs mer


Nyheter ur Miljö Online Professional


För att ge tillstånd att uppföra nya vindkraftverk väger domstolarna sedan flera år in hänsyn till "hållbar utveckling". Dock saknas det lagstöd för att man ska beakta vindkraftens positiva miljöeffekter. Det framgår av en ny forskningsstudie från Luleå tekniska universitet. En ändring i miljöbalken rekommenderas.
Finland har tagit fram en plan för att utveckla cirkulär ekonomi i landet fram till 2025. Ambitionen är att bli den ledande nationen i världen inom området. För att lyckas ska landet fokusera på fem områden: ett hållbart livsmedelssystem, skogsbaserade kretslopp, tekniska kretslopp och transport och logistik. Inom dessa områden ska policyåtgärder, nyckelprojekt och pilotprojekt tas fram. Därtill kommer gemensamma åtgärder inom bland annat utbildning och forskning, regionutveckling och konsumtion.
Huddinge kommun ska bli helt giftfritt till 2021. En handlingsplan ska tas fram under 2017 som ska göra Huddinge ledande inom området.
Företagens kostnader för vattenanvändning har ökat kraftigt under 2016. Det visar CDP:s Global Water Report 2016 i vilken 600 företag redovisar hur de arbetar med vattenfrågor och vilka kostnader det medför. Under 2016 väntas företagens kostnader öka med 14 miljarder dollar, vilket är fem gånger mer än under föregående år. Att inte ta vattenfrågan på allvar kan snabbt vissa sig ödesdigert, enligt slutsatserna i undersökningen. Vart fjärde företag utför redan nu åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser, med motivet att man vill säkra en stabil vattenförsörjning.
Mer pengar till låginkomstländers klimatfond räddade toppmötet i Marrakesh undan fiasko. Men alla de viktigare och svårare frågorna sköts upp till nästa toppmöte 2017. En orsak var att klimatavtalet trädde ikraft så snabbt: ingen hann egentligen förbereda sig. Det skriver SVT:s reporter Erika Bjerström i en analys.
Regeringen avvecklar skatten på egenproducerad solel. Ambitionen är att steg för steg helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar samt för de aktörer som äger flera anläggningar som sammanräknat överstiger gränsen 255 kW. Det meddelande Näringsdepartementet på måndagseftermiddagen.
Svenskarna kör allt mer bil, enligt färsk statistik från Miljömål.se. Varje svensk körde förra året i genomsnitt 663 mil. Det är en ökning med 8 mil jämfört med år 2014. Det är andra året i rad som körsträckan ökar per person. Invånarna i Sundbybergs kommun kör bil kortast i Sverige med 397 mil per invånare år 2015. Den längsta körsträckan har de som bor i Munkedals kommun med 988 mil per invånare.
Vid ett kraftigt skyfall med åtföljande översvämning riskerar Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg att slås ut inom loppet av några timmar. Det visar en skyfallsmodellering av staden.
I måndags lanserades ett nytt globalt forskningsinitiativ, ”Lancet Countdown”, vid klimatmötet i Marrakech. Initiativet innebär att hälsorisker kopplade till klimatförändringarna mycket noggrant ska följas genom årliga rapporter.
Sverige finns med bland de länder som har störst miljö- och klimatpåverkan i världen. Vi är duktiga på många miljöområden, bland annat energiomställning, men på grund av vår höga resekonsumtion och konsumtion av varor som vi importerar från andra länder, ökar, snarare än minskar vår påverkan. Det visar WWFs Living Planet Report 2016.